środa, 23 marca 2011

obowiązki posiadacza odpadów

Obowiązki posiadacza odpadów

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628, ze zm.) - tekst opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587.

Ustawa o odpadach w art. 37 ust. 6 nałożyła na marszałków województw obowiązek prowadzenia wojewódzkich baz danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz rejestrem udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządzania rocznego raportu wojewódzkiego, przekazywanego ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Jest ona częścią centralnej bazy danych, którą prowadzi Ministerstwo Środowiska.

Opis zadania
Głównym założeniem bazy jest ujednolicenie systemu zbierania i przetwarzania danych dotyczących odpadów.

Wojewódzka baza dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami składa się z 8 działów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie informacji o:
ilości i rodzajach wytworzonych odpadów,
sposobach gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów z podaniem odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
gospodarce olejami odpadowymi, z wyszczególnieniem ilości olejów odpadowych poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych oraz liczby wydanych decyzji i wpisów do rejestru w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi,
gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi, z wyszczególnieniem składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych oraz miejsc ich stosowania,
rejestrze wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z zestawieniem rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
planach gospodarki odpadami, z uwzględnieniem zakresu planu i terminów kolejnych etapów opracowywania planów,
instalacjach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów.


Kogo dotyczy
(art. 37 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628, ze zm.)

Posiadacz odpadów (art. 3 ust. 3 pkt 13) prowadzący ewidencję odpadów (każdy, kto faktycznie włada odpadami: wytwórca odpadów (art. 3 ust. 3 pkt 22), inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,
Wytwórca komunalnych osadów ściekowych


Obowiązki posiadacza odpadów

Prowadzić ilościową i jakościową ewidencję zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby.

Sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Wymagane dokumenty
W wojewódzkiej bazie danych gromadzone są informacje dostarczone przez wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty wymienione w załącznikach 2 i 3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 (Dz. U. Nr 63 z 2001 roku poz. 638, z późniejszymi zmianami) o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Opakowania. Opłata produktowa).

Rok sprawozdawczy: 2002 - 2006
Dane od wytwórców i posiadaczy odpadów należy dostarczyć w postaci formularza zbiorczego zestawienia danych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152 z 2001 roku, poz. 1373). Zbiorcze zestawienie danych składa się z 8 działów, które należy wypełnić w zależności od prowadzonej działalności i posiadanych zezwoleń.


Dane od wytwórców komunalnych osadów ściekowych są dostarczone do bazy danych w postaci formularza zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych na odrębnych formularzach zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152 z 2001 roku, poz. 1373).

Rok sprawozdawczy: 2007 - i nadal
Dane od wytwórców i posiadaczy odpadów należy dostarczyć w postaci formularza zbiorczego zestawienia danych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101 z 2007, poz. 686). Zbiorcze zestawienie danych składa się z 9 działów, które należy wypełnić w zależności od prowadzonej działalności i posiadanych zezwoleń.

Dane od wytwórców komunalnych osadów ściekowych są dostarczone do bazy danych w postaci formularza zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych na odrębnych formularzach zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101 z 2007, poz. 686).

Termin załatwienia sprawy
Roczne formularze zbiorcze należy przesyłać do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dane dotyczą.

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2010 r. Nr  28, poz. 145)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628, ze zm.) - tekst opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152 z 2001 roku, poz. 1737) – rok sprawozdawczy: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101 z 2007, poz. 686) – rok sprawozdawczy: od 2007.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249 z 2010 r., poz. 1673)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1614)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152 z 2001 r., poz. 1735)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49 z 2006 r., poz. 356)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz